جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خنده ارزان نيست ….

کودک

در زمان ما، خنده ارزان نيست ، خنده‌ي از ته دل!

تا بخواهي، پوزخند و زهر خند و ريش‌خند

اما يك خنده‌ي پاك …

كاش مي‌جستي، قايمش مي‌كردي، و به ديوار اتاقت مي‌كوبيدي …!