جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردن امر ساده اي ست_نادر ابراهيمي

نادر ابراهيمي

مردن امر ساده اي ست
و از زندگي کردن بسيار آسان تر است
تمام خفقان مرگ
در مقابل يک شک
در مقابل يک حرص
در مقابل يک ترس
در مقابل يک کينه
در مقابل يک عشق
هيچ است
مردن امر ساده اي ست
و در مقابل خستگي زندگي
چون سفري است که در يک روز تعطيل مي کنيم
و
و ديگر هرگز باز نمي گرديم

نادر ابراهيمي