جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خبرهاست در این بی خبری

خبرهاست در این بی خبری

تا شدم بی خبر ازخویش خبرها دیدم
بی خبر شو که خبرهاست در این بی خبری