جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تــــــو شبیه دیگران نیستـــی!

کامران رسول زاده

تــــــو شبیه دیگران نیستـــی!
دیگران حـــرف میزنند ، راه میـــروند ، نفس میکشند …
تـــــو

نه حـرف میــزنی , نه راه میــروی
و نه میگذاری نفس بکشم!!

کامران رسول زاده

دو استکان چای داغ_حسین پناهی

چای

و رســالت مــن ايـن خـواهد بــود

تـا دو استـکان چـــاي ِ داغ را

از ميـــان ِ دويست جنـــگ ِ خونين

بـه سـلامت بـگذرانم

تـا در شبـي بــاراني

آن هـــا را

چشـــم در چشـــم ِ هـم نـوش کنيــم

حسيـــــن پنـاهي…