جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جنون_عاشقانه

جنون

جنون
جنسیت نمی شناسد …

من زن هایی دیده ام،
مجنون …

و مردهایی که
لیلی شده اند …

دیروز
زنی در خیابان پرواز می کرد …

فریاد زد:

” عاقبت بوسیدمش “