جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم…

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم...

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم

فردا چو شد

به حسرتِ دیروز زیستم …

محمد‌رضا شفیعی‌کدکنی

عاشقانه ها_ عکس نوشته

عکس نوشته