جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺗﻦ …

ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺗﻦ ...

ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺟﺎﻥ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺗﻦ …

ﺭﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ