جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این کهنه جهان به کس نماند باقی….

این کهنه جهان به کس نماند باقی

این کهنه جهان به کس نماند باقی
رفتند و رویم ، دیگر آیند و روند

عمر خیام