جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند …

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند

بگـــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند . . .
نمی خواهم کـــسی شـــال گردن اضافی اش را دور گـــردن احســـاسم بیاندازد