جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچ صیادی در جوی حقیری…

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد كرد فروغ فرخزاد

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد كرد

فروغ فرخزاد