جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

و عشق اگر پرنده‌ای بود…

آه‌ حتی اگر خانه هامان به هم نزدیک بود اگر دست هامان به هم می‌‌رسید اگر آغوشِ تو قفسی بود اگر من پرنده‌ای ...

و عشق اگر پرنده‌ای بود
که پرّ می‌‌کشید
به آسمانِ شهرِ تو می‌‌رسید
اگر دستت را دراز می‌‌کردی
و در آغوشت
عشق را آغاز می‌‌کردی
آه‌ حتی اگر خانه هامان به هم نزدیک بود
اگر دست هامان به هم می‌‌رسید
اگر آغوشِ تو قفسی بود
اگر من پرنده‌ای …

نیکی‌ فیروزکوهی

زن ها همیشه مادرند و مردها بچه …

می گویند پشت سر هر مرد بزرگی یک زن ایستاده ، اما پشت سر هیچ زنی ، هرگز مردی نیست !

زن ها همیشه مادرند و مردها بچه …
مثلا فرهاد ، مجنون ، پادشاه ، شاعر ، من ، هر کس که باشد
همیشه دلش می خواهد
یک زن در زندگیش باشد که مدام بهش رسیدگی کند و مراقبش باشد
می گویند پشت سر هر مرد بزرگی یک زن ایستاده ،
اما پشت سر هیچ زنی ، هرگز مردی نیست !

سال بلوا / عباس معروفی

تمام چیزهایی که جایشان خالی است…

عاشقانه

خوب که فکر می کنی ، می بینی تمام خداحافظی ها سخت است
حتی خداحافظی از دیوارهای یک خانه ی قدیمی …
تمام چیزهایی که جایشان خالی است

 پتر اشتام