جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اطرافم پر دوست …

زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست.. پس كنارم باشید

اطرافم پر دوست ..!
دوستانم ،گهری بی همتا..!
روزها اول صبح ؛
به درودی دل خود گرم كنیم..
و چه زیباست، كنار یاران ،
خنده بر صبح زدن ..!
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..!
تا كه باشید شما …
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس كنارم باشید،
چون كه یك دست ندارد آوا..
مهرتان افزون باد ..
تا ابد پاینده..
سرخوش و سر زنده..!!

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

سلام

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .