جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است و …

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است

دنیا خوش ‌است و
مال عزیز است و
تَن شریف…
لیکن رفیق بر همه‌چیزی مقدم است

سعدی