جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمانی می رسد که بیاموزی…

زمانی می رسد که بیاموزی

زمانی می رسد که بیاموزی
نسبت به آنچه در دنیا می گذرد خودت قضاوت کنی
و شایعات دیگران را به حساب نیاوری …

 ادگار آلن پو