جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شبیه درخت ها هستم…

شبیه درخت ها هستم

من
شبیه درخت ها هستم
وتو
شبیه رودخانه ها
بیهوده نیست
که سایه ی درخت ها در اب
همیشه می لرزند

محمد رضا شاه ابادی