جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برف می بارد برف می بارد…

برف می بارد برف می بارد

برف می بارد
برف می بارد
آرام ، آرام
و زمین را سفید پوش می کند
و من خالی از گذشته و آینده
در سوز زمستان
و در صحنه سفید ابدی
در تلالو نور
خود را گم می کنم
برف می بارد
برف می بارد
و جسم پر از رنگ مرا
سفید می کند
آرام ، آرام