جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو آن نيستى که بيادت بياورم…

تو آن نيستى که بيادت بياورم

تو آن نيستى
که بيادت بياورم

تو آن هميشه اى که
بيادم ميمانى