جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یک راند دیگر مبارزه کن

یاد داشته باش مردی که تنها یک راند دیگر مبارزه می کند هرگز شکست نخواهد خورد.

یک راند دیگر مبارزه کن

وقتی پاهایت چنان خسته اند که به زور راه می روی…
یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی بازوهایت آنقدر خسته اند که توان گارد گرفتن نداری…
یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی که خون از دماغت جاریست و چنان خسته ای که آرزو میکنی حریف مشتی به چانه ات بزند و کار تمام شود…
یک راند دیگر مبارزه کن
و به یاد داشته باش مردی که تنها یک راند دیگر مبارزه می کند هرگز شکست نخواهد خورد.

محمدعلی کلی