جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

صدای شلیک توپ نزدیک است…

ماهی تنها

صدای ِشلیک  توپ
نزدیک است

تاریخ ِ اسارت ِ ماهی

عوض نمیشود

مهستی چلبی