جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به اسم مرهم می آیند…

به اسم مرهم می آیند


به اسم مرهم می آیند

زخم ترین آدم ها…!!

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند …

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند

بگـــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند . . .
نمی خواهم کـــسی شـــال گردن اضافی اش را دور گـــردن احســـاسم بیاندازد