جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم….

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم
اما نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند.

احمد محمود

 

روياها نيز پير می ‌شوند…

روياها نيز پير می ‌شوند

روياها نيز پير می ‌شوند
اما كشان كشان و پيوسته پيش می ‌آيند
پا به پای من كه از ديرباز
دست در دست‌ شان داشته ‌ام
از ما كدام‌ يک پيش‌تر از پای خواهيم افتاد
روياها كه سايه‌‌ ام می ‌انگارند
يا من
كه واقعيت ‌شان پنداشته‌ ام
شهاب مقربین

رهروان خسته را احساس خواهم داد …

لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد سوی خورشیدی دگر پرواز خواهم کرد ...

رهروان خسته را احساس خواهم داد
ماه های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشت
نورهای تازه ای در چشم های مات خواهم ریخت
لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد
سِهره ها را از قفس پرواز خواهم داد
چشم ها را باز خواهم کرد …
خواب ها را در حقیقت روح خواهم داد
دیده ها را از پس ِ ظلمت به سوی ماه خواهم خواند
نغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت .
گوش ها را باز خواهم کرد …
آفتاب دیگری در آسمان ِ لحظه خواهم کاشت
لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد
سوی خورشیدی دگر پرواز خواهم کرد …

خسرو گلسرخی 

ماه افتاده است در تنهایی من…

ماه افتاده است در تنهایی من

ماه افتاده است
در تنهایی من
موج کوچک چشمانم
به آرامی می رقصد با ماه
تنهایم سپید شده است
و آغوشم پر از پرواز
و من
به ماه
کوچ می کنم