جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگذرد….

پابلو نرودا

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگذرد
عاشق آن خاطراتی هستم که
تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند
پابلو نرودا

ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﯽ…

ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﯽ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻮﺩﯾَﻢ ، ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻝ
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺭﻣﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻫﯽ، ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﯽ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ

رهی معیری

هیچکس مالکِ کسی نیست…

پائولو کوئلیو

از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم ، آزاردهنده بود.
گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس ، کسی را از دست نمی دهد؛
زیرا هیچکس مالکِ کسی نیست
این تجربه واقعی آزادی است :
داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی !

پائولو کوئلیو