جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بعضی هر جا که می‌روند باعث خوشحالی‌اند…

بعضی هر جا که می‌روند باعث خوشحالی‌اند

بعضی
هر جا که می‌روند باعث خوشحالی‌اند
و بعضی
هر وقت که بروند!
اسکار وایلد

فردا که جمعه بیاید…

صبحِ جمعه ات بخیر جانم

فردا که جمعه بیاید
باز قرار است همه چیز
هجوم بیاورد
بر سرِ لحظه هایم
شاید هم معجزه ای شود
تا چشمانم رو به این همه شومی
باز می شود
تو نشسته باشی
تماشایم کنی
و بگویی
صبحِ جمعه ات بخیر
جانم

عادل دانتیسم

 

باری دریچه بگشا…

اینک بهار دیگر ، شاید خبر نداری؟ یا رفتن زمستان ، باور دگر نداری؟ باری دریچه بگشا ، گر ره بدر نداری... مهدی اخوان ثالث

اینک بهار دیگر ، شاید خبر نداری؟
یا رفتن زمستان ، باور دگر نداری؟
باری دریچه بگشا ، گر ره بدر نداری…
مهدی اخوان ثالث

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶﺍﻧﺪ….

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶﺍﻧﺪ

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺁﯾﯿﻢ، ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﯿﺴﺖ
ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺮﯼ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺭﻭﯾﻢ.
ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﺎﻥ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ، ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺍﺳﺖ 

 ﻣﯿﻼﻥ ﮐﻮﻧﺪﺭﺍ 

ﺧﯿﺎﻝ ﺧﺎﻡ ﭘﻠﻨﮓ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺎﻩ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺑﻮﺩ…

ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺯ ﺑﻠﻨﺪﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﻮﺩ

ﺧﯿﺎﻝ ﺧﺎﻡ ﭘﻠﻨﮓ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺎﻩ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺯ ﺑﻠﻨﺪﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﻮﺩ
ﭘﻠﻨﮓ ﻣﻦ – ﺩﻝ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ – ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺯﺩ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ – ﻣﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ – ﻭﺭﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻮﺩ

‏حسین منزوی