جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچوقت تو دایره ی راحتی خودت نمون…

هیچوقت تو دایره ی راحتی خودت نمون

هیچوقت تو دایره ی راحتی خودت نمون… !
هر روز به دنبال یک چالش جدید باش
هر روزبه دنبال یاد گرفتن یه مهارت تازه باش
هر روز بخواه یه کمی بهتر باشی
کمی بهتر از دیروز باشی،
کمی صبور تر،
کمی بخشنده تر،
کمی مهربون تر …
کمی کتابخون تر…