جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی ….

پابلو نرودا

تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی
اگر هنگامی كه با شغلت،‌ يا عشقت شاد نيستی، آن را عوض نكنی
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی
اگر ورای روياها نروی
اگر به خودت اجازه ندهی
كه حداقل يك بار در تمام زندگي ات
ورای مصلحت‌انديشی بروی
امروز زندگی را آغاز كن
امروز مخاطره كن
امروز كاری كن ..

 پابلو نرودا

مهم نيست تا كجا فرار كني….

مهم نيست تا كجا فرار كني

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتي٬ چطور جان به در برد.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

 موراکامی . کافکا در کرانه

با دین یا بدون دین

تنهایی

 

درد اینجاست _ دولت آبادی

درد اینجاست