جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به کلاغ قصه ها بگویید….

کلاغ

به کلاغ قصه ها بگویید

این قصه هیچ گاه به سر نرسید

همیشه من بودم و عابرانی که گاهی با پوزخند از کنارم می گذشتند

می دانی تنها که باشی مثل مترسک

برای فرار از هجوم تنهایی به نوک زدن کلاغ هم راضی می شوی

تنها که باشی بزرگترین شادی شب هایت

سوسوی چراغ همسایه ات می شود

و بزرگترین دلهره ات خاموشی چراغ همسایه …

گریه _ دل تنگی

گریه

آدمهــا گاهی اوقــات گریــه میکننـد. .

نه به خاطر اینکه ضعیف هستنـد. .

بلکــه بـه ایــن خـاطـر. .

که بــرای مدتِ طـولـــانی قــوی بـــوده انـد