جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺗﻦ …

ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺗﻦ ...

ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺟﺎﻥ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺗﻦ …

ﺭﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ 

دستم را بگیری و زیر گوشم زمزمه کنی …

دستم را بگیری و زیر گوشم زمزمه کنی

دستم را بگیری و زیر گوشم زمزمه کنی
پشتِ خواب های نا آرامِ تو
چیزی بیش از نگرانی‌هایِ زنانه نیست
دستت را بگیرم و زیر گوشت زمزمه کنم
پشتِ نگرانی‌هایِ زنانه ی من
مردی ایستاده
که دیوانه وار دوستش دارم … .