جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مگرم سوی تو راهی باشد _ اخوان ثالث

تنها

تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم ،

مگرم سوی تو راهی باشد …

اخوان ثالث

دل تنگی _تنهایی

جاده

ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺩﺭﺱ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻼﮐﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ …
ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ