جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یاد سهراب بخیر آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت…

هوای تو

یاد سهراب بخیر
آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود گر نشود
حرفی نیست اما
نفسم میگیرد
در هوایی که نفسهای تو نیست ..