جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

توهین بر شرف انسانیت _ احمد شاملو

احمد شاملو

” انسان یک موجود متفکر منطقی ست

و لاجرم باید مغرورتر از آن باشد که احکام بسته بندی شده را بی دخالت مستقیم تعقل خود بپذیرد.

پذیرفتن احکام و تعصب ورزیدن بر سر آن ها ، توهین به شرف انسان بودن است. “

احمد شاملو