جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنها هنگامی که خاطره ات را می بوسم ……

احمد شاملو

تنها
هنگامی که خاطره ات
را می بوسم
درمی یابم دیری است
که مرده ام
چرا که لبان خود را
از پیشانی خاطرهء تو
سردتر می یابم
از پیشانی خاطرهء تو
ای یار اي شاخهء
جداماندهء من

احمد شاملو