جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنهایی_عاشقانه

تنهایی کوچکمان کرده آنقدر کوچک که پاهامان از زیر ملافه ی زمین بیرون زده

تنهایی کوچکمان کرده
آنقدر کوچک که پاهامان 
از زیر ملافه ی زمین بیرون زده