جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این طور بارمان اورده اند که بترسیم

رضـــــا قـاســــمی

ایـن طـور بارمان آورده‌انـد کـه بترسیـم …. از همه چیـز .
از بزرگ‌تـر کـه مبـادا بهـش بربخـورد ،
از کوچـک‌تـر کـه مبادا دلش بشـکند ،
از دوسـت که مبـادا برنجـد و تنهـایمان بگـذارد ،
از دشـمن کـه مبـادا برآشـوبد و بـه سراغمـان بیایـد ….

 رضـــــا قـاســــمی