جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اما تنهایی در یک شهر …..؟!

اما تنهایی در یک شهر .....؟!

تنهایی در اتوبوس چهل و چهار نفر است
تنهایی در قطار ، هزار نفر
اما تنهایی در یک شهر …..؟!