جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تناقص _ گروس عبدالملکیان

عاشقانه

دختران شهر
به روستا فکر می کنند ,
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند ..

مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند ,
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند …

کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد ..!
گروس عبدالملکیان