جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو بیایی، مرا در آغوش بگیری،

تو بیایی، مرا در آغوش بگیری،

تو بیایی،
مرا در آغوش بگیری،

تا تمام وجودم
سراپا
بوی عشق دهد..

ایلهان برک