جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تغییر گذشته نیست…

تغییر گذشته نیست

بخشودن کسی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است

گاندی