جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمانی می رسد که بیاموزی…

زمانی می رسد که بیاموزی

زمانی می رسد که بیاموزی
نسبت به آنچه در دنیا می گذرد خودت قضاوت کنی
و شایعات دیگران را به حساب نیاوری …

 ادگار آلن پو

رفتار تو یک انتخاب است…

رفتار تو، یک انتخاب است؛

رفتار تو، یک انتخاب است؛ نه چیزی که تو هستی
ونسا دیفن باخ