جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

باران _قطره باران

باران

باران هم روي ستمگر مي بارد و هم ستمديده، ولي بيشتر روي ستمديده مي بارد؛

زيرا ستمگر چتر ستمديده را ربوده است…

ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...

ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ!
ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

 ﺳﺎﻣﺮﺳﺖ ﻣﻮﺍﻡ 

دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم….

آندره ژید

آنچه ” در خود فرو رفتن ” نام دارد ، برای من اجباری تحمل ناپذیر است ؛
دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم
با خویشتن خویش تنها بودن ، یعنی دیگر کسی نبودن ؛
و من پر از دیگرانم …

آندره ژید

اگه وسط راه پشیمون شدی ..

اگه وسط راه پشیمون شــــدی ..

قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس ؛ فکر کـــن ؛ شـــک کن ؛

دو دل شــو ؛ پشیـــــمون شو اما بعد اینکه پریـــــدی،

اگه وسط راه پشیمون شــــدی …بازی رو باختی

این اوج مصیبت انسان عصر ماست…

فهم خود را اوج فهم جهان دانستن

من او را نمی فهمیدم اما او را به دلیل اینکه نمی فهمیدم نکشتم

شما او را نمی فهمیدید و او را به دلیل آنکه نمی فهمیدید، به شنیع ترین شکل ممکن کشتید

و این اوج مصیبت انسان عصر ماست

له کردن آنهایی که نمی فهمیم شان

فهم خود را اوج فهم جهان دانستن،،،