جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سخت ترین چیز در زندگی_ ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر

سخت ترین چیز در زندگی
عاجز ماندن آدمی ، در تسلی دادن به خودش هست
و رقت انگیزترین چیز در زندگی
گرفتن دست های آلوده ، در زمان سختی هاست…

 ویلیام شکسپیر 

گفت‌و‌گو با مرگ- آرتور کوستلر

گفت‌و‌گو با مرگ- آرتور کوستلر

به مردی که یک پایش را از دست داده است، گفتنِ اینکه کسانی هستند که هر دو پایشان را از دست داده اند،

تسلی دادن نیست بلکه دست انداختنش است. در درجه‌ی معینی از درماندگی و بیچارگی، دیگر هر مقایسه‌ی کمّی معنایش را از دست می‌دهد.

گفت‌و‌گو با مرگ- آرتور کوستلر