جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مترسک سازها

عشق

هیچ مترسکی شبیه گرگها ندیده ام
شبیه پلنگ یا خرس
به گمانم ترسناک تر از آدمیزاد نیافته اند
مترسک سازها