جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یادآور شکوه ایران …

نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی

نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یادآور شکوه ایران
و یگانه یادگار جمشید را به شما تبریک میگویم

امید که سال جدید برایمان کرداری نیک گفتاری نیک پنداری نیک به ارمغان آورد!

هموطن نوروز تو پیروز باد …

هموطن نوروز تو پیروز باد

هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار …

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار
دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار
با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”
با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”
شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید
تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . .