جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بهاری دیگر آمد ، مست و زیبا و فریبا …

بهار آمد

و بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست
سبدی پیدا کن ،
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست :
پیک نوروزی و شادی بر دوست!