جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ناگفته های زندگی

روزگار

تنهایی_دل تنگی

تنهایی

آهنگی که دوست داشتیم، هزار بار تکرار شد
و تنهایی های مرا پر نکرد
همین شبها از تنهایی فریاد خواهم زد
و به تو فرار میکنم
دست در دست خاطراتت خوشبختی را نشخوار میکنیم
خودت که از دست رفته ای…