جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هم صحبتی انسان_جیوکوندا بلی

انسان باید یاد بگیرد چگونه خودش هم صحبت خودش باشد .

                  لاوینیا / جیوکوندا بلی