جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_صادق هدایت

صادق هدایت

تنها چیزی که از من دلجوی می کرد
امید نیستی پس از مرگ بود
فکر زندگی دوباره مرا می ترسانید
من هنوز به این دنیابی که در آن زندگی می کردم
انس نگرفته بودم ، دنیای دیگر به چه درد من می خورد؟

بوف کور – صادق هدایت