جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آسمان راهوس بوسه زدن برخاک است…

عقل لبريز زبانت باشد، ودلت وصل خدايت باشد..

باران بهانه است!!!..
چه دعايي کنمت بهترازاين…
که خدا پنجره اي روبه اتاقت باشد…
عشق محتاج نگاهت باشد…
عقل لبريز زبانت باشد،
ودلت وصل خدايت باشد..

علے شیخ

احتیاط باید کرد!

جای حس عاشقانه را خوب می گیرند ...

احتیاط باید کرد!
همه چیز کهنه می شود
وَ اگر کمی کوتاهی کنیم
عشق نیز!
بهانه ها
جای حس عاشقانه را
خوب می گیرند …