جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته _ برتراند راسل

برتراند راسل

هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم
چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند!

 برتراند راسل

تعداد مذهبیون بسیار بیشتر از متفکران است_برتراند راسل

برتراند راسل

ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است
برای همین است که تعداد مذهبیون بسیار بیشتر از متفکران است.
برتراند راسل

آدم و حوا_ برتراند راسل

برتراند راسل

از زماني كه آدم و حوا سيب را خورد تا امروز
انسان ها از انجام دادنِ هر حماقتي كه از دستشان بر مي آمده
فرو گذار نبوده اند.

 برتراند راسل

ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ_ برتراند راسل

ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ

ﺍﮔﺮ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ مي‌کند، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ مي‌دﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ مي‌کنيد، ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ.

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﻭ مي‌شود ﭘﻨﺞ، ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ آلمان روی ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ مي‌کنيد.

“برتراند راسل”

انسانیت_ برتراند راسل

برتراند راسل

از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید نه انسان.
تولید مثل را هر جانوری بلد است.

 برتراند راسل