جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی هستــــن کــــه…

خوشبختی

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی

هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند:

عیـــب نــــداره، باهــم درستــــش میکنیم