جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من، با تـــو اوج میگیرم_عاشقانه

من، با تـــو اوج میگیرم

آنقدر درگیـــــــــــــر خیال توام ،
که واقعیت حضور هیچکس را ،
باور نمی کنم ،
آنقدر با خیال تــــــــو اوج می گیرم ،
که حقیقت تلخ زمین را فراموش میکنم ،
و زمان را برای حضور دوباره ات واسطه میکنم ،
این حقیقت شیرین روزگار من است ،
بی تو با هیچ بــــالی پرواز نمی کنم
برای پرواز من ،
تنها خیال تو کافیـست ،
بی هیچ بالی ،
من، با تـــو اوج میگیرم